บุคคลากร

kung

ชื่อ นางสาวณภัสวรรณ ประกอบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2. 2.งานธุรการและงานสารบรรณ
 3. 3.งานการเงินและบัญชี
 4. 4.งานพัสดุและครุภัณฑ์
 5. 5.งานแผนงบประมาณประจำปี
 6. 6.งานฐานข้อมูล Thailis
 7. 7.งานบุคคลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. 8.ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามปีงบประมาณ
 9. 9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 10. 10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ชื่อ นางสาวสุพรรณษา ผาจวง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบรรณารักษ์
 2. 2.งานจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
 3. 3.งานวิเคราะห์เลขหมู่สารสนเทศ/ลงรายการ work sheet ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
 4. 4.งานเทคนิค (ประเภทหนังสือ)
 5. 5.งานเตรียมหนังสือออกบริการ
 6. 6.งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 7. 7.งานซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด
 8. 8.งานบริหารความเสี่ยง
 9. 9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นางฉันทนา ฝ่ายสัจจา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบรรณารักษ์
 2. 2.งานจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
 3. 3.งานวิเคราะห์เลขหมู่สารสนเทศ/ลงรายการ work sheet ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
 4. 4.งานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศในสมุดทะเบียน
 5. 5.งานลงทะเบียนและระเบียบฐานข้อมูลสารสนเทศในฐานข้อมูล นวสาร
 6. 6.งานเทคนิค งานเตรียมซีดีรอมออกบริการ
 7. 7.งานบริหารความเสี่ยง
 8. 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

puy

ชื่อ นางสาวมนภร รอดสอาด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2. 2.งานบริการยืม – คืน
 3. 3.งานบริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
 4. 4.งานบริการทำบัตรสมาชิก
 5. 5.งานบริการหนังสือพิมพ์ และวารสาร
 6. 6.งานอาคารสถานที่ ตรวจ แจ้งซ่อมระบบกระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด
 7. 7.งานแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา ที่เข้ามาใช้บริการ
 8. 8.งานสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด
 9. 9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 10. 10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย