วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งสนับสนุนชั้นนำของชุมชนในการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรมของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้วยการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ
1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนด้านการทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
4. พัฒนาศักยภาพคนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ปรัชญา
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค่านิยม
Academic Resource Language and Digital.
A = Attitude เจตคติดีในการทำงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบในหน้าที่
L = Learning Organization เรียนรู้ร่วมกันในองค์กร
D = Development ร่วมใจกันพัฒนา